logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ / พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในราชการ
 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 3. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 4. ควบคุมและบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศุนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการ ให้เป็นไปตามสัญญาระะเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะ ให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะ ให้เป็นไปตามสัญญา และหลักเกณฑ์
  ที่กำหนด
การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 1. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 2. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 3. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 4. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 5. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญา และนอกเหนือสัญญา
 6. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 7. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจส่วนจัดการฐานข้อมูล
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 3. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 4. เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 5. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 6. ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืนหรือกฎหมายอื่น
 7. การรับมอบ - ส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจากการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 1. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 2. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง - คูเมืองในภาคสนาม
 3. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัดหมุดหลักฐานที่ดิน
 4. ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน และดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 5. รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 6. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุพ.ศ.2538
 7. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 8. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 9. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 10. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 12. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์เช่า การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 17. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในเขตพื้นที่
 18. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 3. งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 4. งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
 5. งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
 6. ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจฝ่ายบริหารทั่วไป
 1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธรุการ ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียวถ่ายเอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ตรวจ และรายงานสรุปวันลาของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานฯ
 2. ดำเนินการจัดหา ควบคุม ดูแล เบิก - จ่าย วัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานฯรวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ
 3. ดำเนินการจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานฯ
 4. ดำเนินการเบิก - จ่ายเงิน และควบคุมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนทำบัญชีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 5. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
 6. จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าให้เป็นปัจจุบัน
 7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 8. ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับเงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และรวบรวมนำเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS ตลอดจนเร่งรัด ติดตามทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 9. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 10. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับเงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ ภาษีต่าง ๆ หรือเงิน
  อื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 11. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
 4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา
 6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้แก่รัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างความประทับใจ ในการให้บริการ
ค่านิยมองค์กร
 1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิ
 2. มีคุณธรรม และจริยธรรม
 3. เรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งมั่นพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ซื่อสัตย์ สุจริต
 2. ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
 3. เต็มใจให้บริการ
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง